Alte Gilde Schönkirchen von 1560 Een för all - all för Een
Alte Gilde Schönkirchen von 1560 Een för all - all för Een

Gill-Ordnung

11. Februar 1996

 

1. De Gillbröder dreegt bi all Gill-Veranstalten den Gill-Antog, sowiet as se een hebbt. De Antog besteiht ut een swarte or düsterblau Büx, een grau Jack mit de Gill-Nodel, een witt Hemd mit’s Schönkirchen-Slipps, swart Schoh un den Gill-Hoot.

 

 

 

2. De Gill-Fierdaag

As dat in de Gill-Statuten fastleggt is, ward de Gillfierdaag in jedeen Johr an’t Enn vun de letzt Week in Mai afholen. Dorbi schüllt twee vun de Festdaag in’n Mai liggen.

 

 1. De Festkledaasch

  De Gillswestern dreegt, sowiet as se een hebbt, de Schönkirchen-Festdracht, de Gillbröder, ok sowiet as se een hebbt, den Gill-Antog. De 1. Öllermann mit Gill-Keed, de annern Lüüd ut Vörstand un Achmannschaff dreegt dorto ehr Funktionsafteken. De König hett, wenn he afholt ward, bi de Festumtöög un bi dat Begrötenop’n Kommers un ok bi’t Gillfröhstück de groote Königskeed üm, dar achteran de lütte Königskeed. De Königin driggt de Königinnenkeed un ok, wenn de König de groote Königskeed anleggt het, de Kroon, de Vize-König de Ehrenkeed un de Königinnen un Königen ut de Vörjohrn ehrn Königsorden.

   

 2. De Gill-Fohnen

  För den Festakt to’n Anfang vun de Gillfierdaag un bi’n Ümtoog mit uns befründte Gilln to’n Afholen vun uns Königspoor för dat Gillfröhstück ward all dree Fohnen in düsse Regenfolg dragen:

 • Fohn vun de Ole Gill

 • Fohn vun de Windgill

 • Fohn vun de Knakenbruchgill.

  Ansünsten ward nur de Fohn vun de Ole Gill dragen.

   

   

3. De Königsball

As dat in de Gill-Statuten fastleggt is, gifft de Ole Gill all Johrn to Ehrn vun dat Königspoor an letzt’n Sünnabend in Oktober een Königsball. All Königspoorn ut de Vörjohrn marscheert, sowiet dat geiht, tosamen mit uns Königspoor to’n Anbeginn vun den Festball op den Sool. All Festgäst, ok de Gillswestern und Gillbröder, in festlich Kledaasch.

De König driggt bit na dat Begröten mit den Ehrendanz de grote Königskeed, dar achteran de lütte Königskeed. De Königin driggt de Königinnenkeed und de Kroon, de Vize-König de Ehrenkeed un de Königinnen un Königen ut de Vörjohrn ehrn Königsorden.

 

 

4. Anner Gillveranstalten

Op all de annern Gillveranstalten, de as solch een ankündt weren so bispillswies uns Gillversammlung, uns plattdüütschen Abende, uns Klöhnsnackabende, uns Olen-Kaffee, uns Kaffeefohrt usw, aver ok op de Gemeenschaffsveranstalten mit uns befründte Gill nun de VHS un op de Inladen vun de Gemeen, vun uns befründte Gilln un Vereen dreegt de Gillbröder, sowiet as se een hebbt, den Gill-Antog. Dorto leegt de 1. Öllermann de Gill-Keed an, de König de lütte Königskeed, de Königin un ebenso de Königinnen un Königen ut de Vörjohrn ehrn Königsorden. De Gillbröder ut Vörstand un Achmannschaff dreegt ehr Funktionsafteken.

Düt gellt ok, wenn Gillswestern un Gillbröder uns Gill bi een offiziell Geburtstagsfier or Jubiläum vertreden dod. Dorbi sünd uns Gillswestern, sowiet as se een hebbt, mit de Schönkirchen-Festdracht kleedt.

Vörstandsbespreken, privote Geburtsdagsfiern bi Gillbroder un Gillswestern tellt ni as offiziell Gillveranstalten. Hier dreegt de Gillswestern un Gillbröder ehr normal Kledaasch.

 

 

5. Ehren, Geburtsdaag un Jubilään

 1. Ehren vun uns Gillswestern un Gillbröder

  De Ole Gill ehrt, wenn een 25 Johrn örnlich Gillswester or Gillbroder ween is, mit de sülvern Gillnodel un na 50 Johrn mit de gollen Gillnodel.

  As dat in de Gill-Statuten festleggt is, kann een op Andrag von’n Vörstand Ehren-Gillswester or Gillbroder warn, wenn de Gillversammlung tostimmt. Wenn een 50 Johrn örnlich Gillswester or Gillbroder ween is, ward een dat automatisch dörch dat Utteken mit de gollen Gillnodel.

   

 2. De Ole Gill groleert ehr Gillswestern un Gillbröder to’n 70. Geburtsdag mit een Schönkirchen Chronik, to’n 75. Un all nafolgende, graden Geburtsdaag mit een „5“ or „0“ an Enn mit een Präsentkorf.

   

  Een Delegation vun uns Gillswestern un Gillbröder bringt de goden Wünschen vun de Ole Gill in Afspraak mit de Angehörigen. De Gillswestern un Gillbröder sündt dorbi kleedt as dat in Regel 4 vun düsse Ordnung fastleggt is.

   

 3. De Ole Gill groleert ehr Gillswetern un Gillbröder to gollen und diamanten Hochtied mit een Präsentkorfu n Blomenstruuß. Op Inladen vun de Jubilaare bringt een Delegation vun uns Ole Gill de goden Wünschen.

   

  Bi een Geschäftsjubiläum (aff 50 Johrn) or Deenstjubiläum (aff 25 Johrn) vun uns Gillswestern or Gillbröder kümmt een Delgation vun uns Gill op Inladen. De Lüüd vun düsse Delgationen sünd dorbi kleedt as dat in Regel 4 vun düsse Ordnung fastleggt is.

   

6. Truerfiern för uns Doden

As dat in de Gill-Statuten fastleggt is, ehrt de Ole Gill ehr Doden dordörch, dat se bi een Truerfier in Schönkirchen un, wenn sick dat moken lött, ok ut Dörp ruut mit ehn Fohn- un Kranzaforden deelnimmt. Wenn de Angehörigen dat wünschen doot, bemöht sik de Ole Gill, de Dregers för dat Bisetten to stelln. Gillbröder dreegt bi de Truerfiern den Gill-Antog as dat in Regel 4 vun düsse Ordnung beschreven is.

 

6.1 Truerfiern in de Marienkark vun Schönkirchen

De Gillbröder sammelt sik in de Ingangshall in’n Toorm un neemt – bit op de Fohnafforden – den Gill-Hoot aff.

 1. Inmarsch: Kranzdregers vör de Gill-Fohn, dorno de Sargdregers un achterop de annern Gillbroder. De Kranzdregers leggt den Kranz vör den Sarg, gedenkt dar een Ogenblick un gaht dann to ehrn Platz. Dann treedt de Fohnendregers vör den Sargt, dippt dree mal dörch Heben un Senken de Fohn as Gröten an den Doden un gaht dann to ehrn Platz. Nu gedenkt de annern Gillbröder an Sarg in de Regenfolg, so as se inmarscheert sünd un gaht dann to ehrn Platz. Nu eerst sett sik all Gillbröder dal.

 2. Utmarsch ut de Kark: Toeerst treedt de Dregers an den Sarg. Dann marscheert de Gillaforden – mit de Fohn vörut, dor achteran de Kranzdregers un Gillbröder – vör den Sarg ut de Kark.

   

6.2 Bisetten op’n Karkhof

So, as man ut de Kark rutkamen is, geiht dat ok to’n Karkhof. Op den Karkhof ankamen stellt sik de Gillbröder in gebühren Afstand vun de Gruff op un de Dregers bringt den Sarg op de Gruff, um em dann glieksen aftosenken. De Dregers gedenkt noch een Ogenblick un stellt sik dann to de Gillbröder.

Na dat Utseegen vun den Doden dörch den Paster treedt een Kranzdreger an dat Graff, sprickt de Afscheedswöör för de Ole Gill un verbeugt sik vör de Truerfamilie. Nu treedt de Fohndregers an’t Graff, dippt dree mal dörch Heben un Senken de Fohn as Letztes Gröten an den Doden un marscheert dann mit de Gilldelgation af. Na’t Verlaten vun Karkhof ward de Fohn inrullt.

 

6.3 Överföhren na’t Krematorium

Ward de Sarg na’t Krematorium överföhrt, stellt sik de Gillaforden rechts neben den Liekenwogen.

Na dat Utseegen vun den Doden dörch den Paster geiht een Gillbroder an den Wogen, sprickt de Afscheedswöör för de Ole Gill un verbeugt sik vör de Truerfamilie. Nu treedt de Fohndregers vör den Sarg un dippt dree mal dörch Heben un Senken de Fohn as Letztes Gröten an den Doden.

 

6.4 Truerfiern in anner Karken

Bi een Truerfier in een anner Kark ut Dörp ruut ward de Ole Gill, wenn sik dat moken lött, in Afsprak mit de Familie mit een Fohn- und Kranzaforden vertreden. Ansünsten schickt de Ole Gill een Kranz.

 

6.5 Truerfiern in Krematorium

Bi een Truerfier in’t Kieler Krematorium ward de Ole Gill mit een Kranzaforden ohn Fohn vertreden.