Alte Gilde Schönkirchen von 1560 Een för all - all för Een
Alte Gilde Schönkirchen von 1560 Een för all - all för Een

Gill-Statuten

 

Een Woort vörweg

 

De Ole Gill in Schönkirchen is hervörgahn ut

      

 1. de „Brand- und Kirchengilde Schönkirchen“, de in’t Johr 1560 vun de ehrbare Fruu Magdalena Brocktorff ut Schrevenborn in’t Gillhuus wedder stifft wör,
 2. de „Windgilde für Schönkirchen und Umgegend“, de in’t Johr 1819 dörch 6 Buurn ut Schönkirchen gründt worn is. See hebbt darmals beslaten, de Brand- un Karkengill in een Windgill umtoännern,
 3. de „Knochenbruchgilde für Schönkirchen und Umgebung von 1875“.

 

Up de 400-Johrfier in’t Johr 1960 hett de Gill beslaten, sick denn Namen ‘Alte Gilde Schönkirchen von 1560’ to geven. De Vörgängergillen harren sick to ehr Tieden alltomal besünner Opgaven stellt, as dat in ehr’n Namen steiht. De Ole Gill spreekt sick dorför ut, de Opgaven un de Tradition vun ehr Vörgänger, sowiet as dat geiht un dat noch vun Bedüden is, to överneemen.

 

Dat ole Gillwoort ‘Een för all - all för een’ schall de Grundlaag vun uns Gillarbeit blieven.

 

De Gillspraak is plattdüütsch.

 

Bi een Schaden vun uns Gillswestern un Gillbröder schall wieder in de Oort holpen warn, as düsse Statuten dat utseggt. Uns Gill schall free sien in Religion un Politik. Se föhlt sick ehr Dörp Schönkirchen un uns Land Schleswig-Holstein verbunn.

 

 

§ 1 Naam un Ansitten

 

De Gill nöömt sick ‘Alte Gilde Schönkirchen von 1560’ un hett ehr Ansitten in Schönkirchen, Kreis Plön. In düsse Statuten ward se ok eenfach as Ole Gill beteken.

 

 

§ 2 Bedüden un Opgaven vun de Ole Gill

 

Regel 1: De Ole Gill pleegt de Kultur un Tradition in uns Heimat.

 

Regel 2: De Ole Gill sett sick dorför in, dat uns plattdüütsch Oort un Modderspraak bliewen un wiedergeven ward.

 

Regel 3: De Ole Gill will de Gebüden un Anlagen ut de olen Tieden plegen.

 

Regel 4: De Ole Gill will hölpen, dat de Lüüd in uns Dörp sick beeter kennleert un dat een goode Dörpsgemeenschaff pleegt ward.

 

Regel 5: An de Ole Gill sünd de Sportschütten mit een eegen un bi’d Amtsgericht indragen Vereen anschlaten.

 

 

§ 3 Dat Gilljohr

 

Dat Gilljohr is dat Kalennerjohr.

 

 

§ 4 Gillswestern un Gillbröder

 

Regel 1: De Ole Gill hett

a) ornlich Gillswestern un Gillbröder,b) Jung-Gillswestern un Gillbröder,c) Ehren-Gillswestern un Gillbröder.

 

Regel 2: Ornlich Gillswest un Gillbroder kann jeedeen warn, denn een nix naseggen kann un de 18 Johr old is. De Statuten vun Regel 5 ut düssen Paragraphen dörft düt doch ni hinnern.

 

Regel 3: Kinner vun Gillswestern un Gillbröder, de bi eer in de Huusgemeenschaff leevt un noch ni 18 Johr old sünd, gellt as uns Jung-Gillswestern un Gillbröder.

 

Regel 4: Wer Gillswester or Gillbroder warn will, mut een schreven Andrag bi’n Vorstand affgeven.

 

Regel 5: Över de Opnahm beslütt de Vörstand un Achmannschaff in een gemeensam Bespreken.

 

Regel 6: Wer sick uns Gill anslütt, givt sick mit de Opnahm to uns Statuten inverstahn.

 

Regel 7: Een kann op Andrag vun’n Vörstand Ehren-Gillswester or Gillbroder warn, wenn de Gillversammlung tostimmt, or wenn een 50 Johr ornlich Gillswester or Gillbroder in de Ole Gill is.

 

 

§ 5 Rechen un Plichen

 

Regel 1: De Gillswestern un Gillbröder dörft bi all Gillfiern un Veranstalten dorbi sien un mitmaken.

 

Regel 2: Ornlich un Ehren-Gillswestern un Gillbröder hebbt een Stimmrech op uns Gillversammlungen.

 

Regel 3: Hett een Gillswester or Gillbroder een Schaden, givt em de Gill een Hölp na § 7 vun düsse Statuten.

 

Regel 4: Jedeen Gillswester un Gillbroder het de Plich, de Ole Gill so good he kann to hölpen, de Ümlaag to betahlen un he schall sick doran holen, wat de Vörstand anord’nt hett, dat wi bi uns Gillfesten un Veranstalten Ordnung, Seekerheit un goode Sitten wahrt.

 

Regel 5: Jedeen Arbeit för de Gill is een Ehrenamt.

 

 

§ 6 Dat Utscheden ut de Gill

 

Regel 1: De Gillswestern un Gillbröder scheed ut de Gill ut dörch den Dood or to’n Enn vun dat lopen Johr, wenn se vör’n 1. Oktober een schreven Andrag bi’n Vörstand avgeevt.

 

Regel 2: De Vörstand kann de Gillversammlung vörslagen, een Gillswester or Gillbroder utostöten, wenn se or he de Gill een Schaden maakt, groff gegen de Gill-Statuten verstött or sick binnen or buten vun de Gill unehrbor verholen hett. De Gillversammlung beslütt doröver mit eenfach Mehrheet vun de Gillswestern un Gillbröder, de to düsse Versammlung kaam sünd. In de Tied vun veer Weken kann een dorgegen bi’n Vörstand sien schreven Beschweren inleggen. De nächste Gillversammlung mut em anhörrn un beslütt dann endgüllig mit eenfach Mehrheet över den Utschluß. Solang düt ni klor is, roht all sien Rechen un Plichen.

 

Regel 3: Dörch Vörstandsbeslüten kann een Gillswester un Gillbroder ut de Gill streken warn, wenn düsse mit dat Betahlen vun de Ümlaag een Johr torüch is, tweemal mahnt würr un liggers ni betahlt hett.

 

Regel 4: Mit dat Strieken or den Utschluß ut de Gill verleert düsse Gillswester or Gillbroder alle Rechen an de Ole Gill, an ehr Vermögen un ehr Inrichten. Ok dat, wat een mal de Ole Gill spendt hett, ward ni wedder torüch geven.

 

 

§ 7 Ümlaag, Schaad- un Starvgeld

 

Regel 1: De Ümlaag

1.1     Dormit de Ole Gill ehr nödigen Utgaven betahlen kann, mutt jedeen Gillswester un Gillbroder ne Ümlaag betahlen. Gillswestern un Gillbröder, de de Ole Gill sünnerlich hölpt, brukt up Beslüten vu’n Vörstand keen Ümlaag betahlen. Ehren- aber ok Jung-Gillswestern un Gillbröder sünd free vun de Ümlaag. De Höchde vun de Ümlaag ward vun Johr to Johr up de Gillversammlung fastleggt.

1.2     Is een Gillschwester or Gillbroder mit dat Betahlen vun sien Ümlaag trüch bleven, mutt de sühmig Ümlaag up Geheet vun uns Kasseerer in een vörgeven Tied betahlt warn

 

Regel 2: Dat Schaadgeld

2.1    De Ole Gill betahlt ehr Gillswestern un Gillbröder bi’n Knakenbruch een Schaadgeld. In een Tied vun dree Monden schall de Schaden anneldt sien, dorto ward een Attest vun’n Dokter bruukt, worut man sehn kann, wat vun Oort de Bruch is. De Högde vun dat Schaadgeld ward vun Johr to Johr up
de Gillversammlung fastleggt.

2.2    De Brüch ward na de Oort, wi swoor see sünd, in twee Gruppen indeelt:

 

A Brüch vun de Knaken, wo de Bruch as bannig swoor gellt:

 

a) Knaken för den Schädel,

b) Kieferknaken,

c) Wirbelknaken,

d) Schullerbläder,

e) Bossbeen, Splidderbruch or mit een Bruch in de Nächde vun een Gelenk,

f) Becken- un Hüffknaken,

g) Krützbeen,

h) böbere Schenkelknaken un Schienbeen,

i) Kneeschief,

j) Arm- un Beenknaken mit open or verdreihten Bruch,

k) Footwöddel- un Middelfootknaken, de dat Footgewölv bildt.

 

B Brüch vun de Knaken, wo de Bruch as ni so swoor gellt:

 

a) Schlötelbeen,

b) böbere un ünnere Rippen,

c) Waadenbeen,

d) böber un ünner Armknaken,

e) Middelhandknaken,

f) vörder Middelfootknaken,

g) Finger- un Teenknaken.

 

2.3 Breekt sick een mehr Knaken op‘n mal, betahlt de Ole Gill een swooren Bruch.

 

Regel 3: Dat Starvgeld

De Ole Gill hölpt för ehr doden Gillswestern un Gillbröder mit een Starvgeld, dat bi Vörwiesen vun den Dodenschien betahlt ward. De Höchde vun dat Starvgeld ward vun Johr to Johr up de Gillversammlung fastleggt. För de Gillswestern und Gillbröder, de an den Daag vun ehr'n Andrag op Opnahm in de Gill (§ 4 Regel 4) 60 Jahr und öller sünd, ward een Starvgeld ni betahlt. 

 

Regel 4: Schaad un Starvgeld för Jung-Gillswestern un Gillbröder

För ehr Jung-Gillswester un Gillbroder betahlt de Ole Gill bi’n Schaden or Dood de Hälfde vun dat Geld, wat för ornlich aber ok Ehren-Gillswestern un Gillbröder betahlt ward.

 

Regel 5: Anrechen up Schaad- un StarvgeldDat Schaad- un Starvgeld ward an denn utbetahlt, de to Schaden komen is, or an sien Arven. Schaad- un Starvgeld sünd pändbor. Een Anrech up Schaad- un Starvgeld besteiht ni.Regel 6: Ehren för uns Doden

De Ole Gill ehrt ehr Doden dordörch, dat se bi een Truerfier in Schönkirchen un, wenn sick dat moken lött, ok ut Dörp ruut mit een Aforden deelnimmt.

 

 

§ 8 Vörstand un Achmannschaff

 

Regel 1: De Ole Gill ward vun eer’n Vörstand un eer Achmannschaff föhrt.

 

Regel 2: To’n Vörstand in’n Sinn vun § 26 BGB hört de

 

1. Öllermann,

2. Öllermann,

Gillschriever,

Kasseerer,

Scheetwart.

 

Jedeen vun den Vörstand kann de Gill na buten hin alleen vertreden.

 

Regel 3: De Ole Gill ward na buten hin dörch den 1. Öllermann representeert. Kann he ni dorbi sien, övernimmt düsse Opgav de 2. Öllermann. De annern Lüüd vun Vörstand överneemt de Opgaven, de ehr Beteken utseggen deit. De Gillschriever mut all’ns to Papier bring, wat in de Bespreken besnackt un beslaten ward.

 

Regel 4: To de Achmannschaff hört ach Vörstaher. Se schüllt den Vörstand mit Raat un Doon hölpen. Bi de Gillfiern un Gillveranstalten hebbt se dat Rech un de Plich up Ordnung un goode Sitten to achen.

 

Regel 5: De Amtstied vun Vörstand un Achmannschaff gellt för veer Johrn. Jedeen Johr scheed tominst een vun’n Vörstand ut (Kassseerer un Scheetwart in’t glieke Johr) un twee Vörstaher vun de Achmann-schaff. Se dörft avers wedder wählt warn. De 1. Öllermann mutt ut den Vörstand or ut de Achmannschaff kamen.

 

 

§ 9 Revisoren

 

Regel 1: De Gillversammlung wählt för de Duur vun twee Johrn twee Revisoren. Se dörft avers ni glieks dorno wedder wählt warn.

 

Regel 2: De Revision vun de Kaß mutt tominst een mal in’t Johr makt warn. De Revision schull dorbi so teemlich veertein Daag vör de Gillversammlung sien. Över düsse Revisionen mööt de Revisoren up de Gillversammlung berichen.

 

 

§ 10 De Gillversammlung

 

Regel 1: De Gillversammlung is dat böberst Organ för dat Beslüten in uns Ole Gill. Se schall in de irsten dree Maanden vun’t Gilljohr affholen warn. In Opdrag vun’n 1. Öllermann ladt de Gillschriever in’t Schönkirchener Gemeenbladd de Gillswestern un Gillbröder dorto in. Düt Inladen mutt tominst veertein Daag vör de Versammlung passeern mit Angaven över dat, wat besnackt un beslaten warn schall.

 

Regel 2: Düsse Punkten för dat Bespreken un Beslüten mööt tominst mit dat Inladen ankündt warn:

 • Berichen vun’n 1. Öllermann, Kasseerer un vun de Revisoren över dat avlopen Gilljohr,
 • Entlasten för den Vörstand,
 • Ümlaag, Schaad- un Starvgeld,
 • Ännern vun de Statuten, wenn nödig,
 • Wahlen,
 • Gillfiern,
 • Andräg,
 • „Wat dat sünst noch all givt“.

 

Regel 3: Andräg to de Gillversammlung mööt tominst een Week vör de Versammlung mit een Schrieven bi’n Vörstand ingahn sien, anners köönt se ni behannelt warn.

 

Regel 4: Beslüten kann de Gillversammlung bloots över de Punkten, de mit dat Inladen ankündt weern. Dorto hört ok de Andräg, ni avers Saken un Vörsläg ünner „Wat dat sünst noch all givt“.

 

Regel 5: Bi’t Beslüten tellt de Mehrheet vun de avgeven Stimm. Givt dat keen Mehrheet, tellt de Stimm vun denn, de de Versammlung föhrt, as Mehrheet. För dat Ännern vun de Statuten is een Mehrheet vun dree Veertel vun de Gillswestern un Gillbröder nödig, de op düsse Gillversammlung sünd.

 

 

§ 11 De Gillversammlung ut de Reeg

 

Regel 1: De 1. Öllermann kann to jedeen Tied een Gillversammlung ut de Reeg inberopen. Twischen Inladen un Versammlung mutt tominst een Week liggen.

 

Regel 2: De 1. Öllermann mutt een Gillversammlung ut de Reeg affholen, wenn tominst 10 v.H. vun de Gillswestern un Gillbröder, de een Stimmrech hebbt, dorför sünd. De Grund för dat Verlangen mutt angeeven warn.

 

Regel 3: De Gillversammlung ut de Reeg hett de glieken Bedüden as een ornlich Gillversammlung.

 

Regel 4: För den Affloop vun düsse Versammlung ut de Reeg gellt de glieken Regeln , wie se ünner § 10 angeven sünd.

 

§ 12 Öllstenraat

 

Regel 1: To‘n Öllstenraat höört 3 bet 5 Gillbröder un Gillswestern, de tominst 60 Johr oolt un tominst 20 Johr in de Ole Gill sünd. De Gillversammlung wählt ehr för de Duer vun 4 Johren, dorna dörft se ok glieks wedder wählt warrn.

 

Regel 2: De Öllstenraat wählt en Spreker ut sien Mitt. De Gillbröder un Gillswestern in’n Öllstenraat dörvt nich doröver snacken, wat in de Bespreken besnackt un beslaten warrt.

 

Regel 3: De Öllstenraat hett düsse Opgaven:

 

 1. De Öllstenraat ünnerstütt den Vörstand un de Achtmannschaff in ehre Arbeit un kiekt dorop, dat Tradition un Bruukdom erholen warrt.

 2. De Öllstenraat stimmt sik mit den Vörstand doröver af, de een or anner Repräsentatschoonsplichten to övernehmen, Negeres regelt de Gill-Ordnung.

 3. Wenn wat Besünners anfallt, köönt Vörstand un Öllstenraat op Andrag vun een vun de beiden alltohoop en Bespreken afholen.

 4. De Öllstenraat is tostännig, bi Striet mang de Gillbröder un/or Gillswestern to slichten, wenn all tostimmt un all höört warrt. En Liddmaat vun Öllstenraat dörv nich in sien eegen Saak mitmaken."

 

§ 13 De Gillfiern

 

Regel 1: Dat Gillfest ward na ole Tradition för de Geselligkeet un dat Kennleern in uns Dörp afholen.

 

Regel 2: De Gillfierdaag ward in jedeen Johr an’t Enn vun Mai/Anfang Juni afholen. Bi dat Vagelscheten dörft na ole Tradition bloots Gillbröder mitmaken. De Lüüd vun Vörstand un de Oppassers bi’t Scheten hebbt de Plich, Schütten, de ni seeker sünd, vun’t Scheten uttoslüten. De Flinten mööt för dat Scheten seeker ween. Bi’t Scheten op den Vagel ward toeerst de Krone, de Zitron, de twölf Flattern, de Rieksappel, dat Zepter, de Hals, Flünken, Steert un dann dat Lief affschoten. Dörch dat Scheten up den Vagel givt dat na een affdeckt List den niegen Gillkönig. He dörft de Ole Gill bi uns Navergilln vertreedn un repräsenteern. Bi de Bespreken vun den Vörstand dörft he mit affstimm un Andräg stelln. Dörch dat Fischpicken vun uns Gillswestern givt dat de niege Gillkönigin.

 

Regel 3: To de Ehr’n vun dat Königspoor givt de Ole Gill in Oktober een Königsball.

 

§ 14 Övergangsregeln

 

§ 7 Regel 3 Satz 3 gellt för de Gillbröder un -swestern, de ehrn Andrag op Opnahm in de Gill nach den 2. März 2013 stellt.

 

Düsse Statuten worn mit Beslüten vun de Gillversammlung an 4. März 2023 güllig. Se sünd mit den Wunsch beslaten worn, dat se för dat Wohl vun uns Ole Gill bidrägen mögt.

 

Dat mag uns Herrgott geven!